ANVÄNDARVILLKOR

jamforafordon.se ägs och drivs av aktiebolaget Jämföra Pensioner i Sverige AB (556974-3809). Jämföra Fordon är ett varumärke vilket går under Jämföra Pensioner i Sverige (nedan kallat JPS) försäkringsförmedlartillstånd av skadeförsäkring. Jämföra Pensioner i Sverige (Jämföra Fordon) har till föremål för sin verksamhet att bedriva informationsgivning av pension och försäkring samt förmedling av motor-skadeförsäkring samt ekonomisk & försäkringsrådgivning med förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva konsulttjänster med inriktning på företag därmed förenlig verksamhet.

Personuppgifter

Jämföra Pensioner i Sverige AB (JPS) följer Personuppgiftslagen (1998:204) gällande behandling av personuppgifter.

Lagens syfte är att skydda din personliga integritet. JPS behöver ta in personuppgifter för att kunna fullfölja vår verksamhet. JPS inhämtar information från försäkringsbolag, förmedlarbolag, banker och andra finansiella institut.

Personuppgifterna kan komma JPS underleverantörer tillhanda för att kunna fullfölja vårt uppdrag.

JPS lagrar uppgifter som skickas in via vår webbplats och fullmakter maskinellt. Enligt PuL så har du som kund rätt att när som helst inhämta och rätta information som finns lagrad om dig.

Identitetskontroll 

Jämföra Pensioner är skyldiga att bekräfta och certifiera identiteten på kunder. Detta är instiftat via Lagen mot Penningtvätt och finansiering av terrorism (2009:62). Jämföra Pensioner kräver att en giltig identitetshandling uppvisas innan eventuell transaktion genomförs.

Sekretess

Jämföra Pensioner i Sverige AB (JPS) följer lagen om banksekretess vilket innebär att våra kunder kan vara säkra på att deras uppgifter som finns lagrade hos oss aldrig sprids till obehöriga.

Sekretessen omfattar uppgiften att viss person är kund hos JPS och även för person som ej längre är kund hos JPS. Våra förmedlare ska iaktta och vidhålla tystnadsplikt kring kunders förehavanden.

Vid begäran av information kring kunders innehav via telefon kommer JPS att tillämpa motringning alternativt lösenordsförsändelse via den e-post som kunden har uppgivit vid första kontakt med JPS.

Penningtvätt och finansiering av terrorism

Jämföra Pensioner i Sverige AB (JPS) följer Finansinspektionens föreskrifter samt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Detta innebär i korthet att vid misstänkt transaktion har JPS fastställda instruktioner och rutiner för att vidta åtgärder för att förhindra möjlighet att dölja eller omsätta vinning från brottslig verksamhet.

Ersättningar

Jämföra Pensioner är skyldiga att alltid informera kund om vilka ersättningar som erhålls. Om ersättning ej kan redovisas i kronor och ören skall grunderna och principerna för hur ersättning erhålls informeras till kunden.

Ofullständiga uppgifter 

Jämföra Pensioner ansvarar inte för skada eller förlust, som uppkommit till följd av att Kunden åsidosatt sina skyldigheter och åtaganden enligt detta avtal, lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter till oss.

Reklamation

För det fall kund har krav om ersättning p.g.a. felaktigt utfört uppdrag ska kravet inom skälig tid efter det att felet har uppmärksammats eller borde ha uppmärksammats av kunden meddelas Jämföra Pensioner. Försummas detta är talerätten förlorad.

Övrigt

Jämföra Pensioner har rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal till annat bolag som innehar tillstånd av Finansinspektionen att bedriva försäkringsförmedling.

Kund skall underrätta Jämföra Pensioner om adressändring eller ändring av e-postadress. Meddelande som har avsänts från Jämföra Pensioner skall anses ha nått kunden senast tre dagar efter det att brevet har avsänts till den av kund uppgivna adressen. Meddelande som har avsänts genom e-post skall anses ha nått kund vid avsänts om det sänts till den av kund uppgivna e-postadressen.

Cookies

Jämföra Pensioner i Sverige AB (JPS) kan komma att använda så kallade ”cookies” vilket är en liten textfil som den webbplats du besöker kan komma att sparas ner i din dator. JPS kan komma att använda sig av tredje parts cookies i syfte att försöka förstå och få statistik på hur våra besökare använder sig av vår webbplats.

Vill du inte acceptera cookies kan du med hjälp av inställningarna i din webbläsare stänga av cookies eller begära att få frågan om webbplatsen du besöker använder sig av cookies. Du kan också begära att radera sparade cookies som i annat fall brukar finnas kvar i din webbläsare i högst sex månader alternativt raderas varje gång du stänger ner din webbläsare.

Ändringar

Jämföra Pensioner i Sverige AB förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor i framtiden. Eventuella ändringar kommer att meddelas på vår webbplats samt i nyhetsbrev till våra befintliga kunder.

Nuvarande version av villkoren är upprättad:

20160906

 

 

OM FULLMAKT

Information om fullmakt

Genom en fullmakt så lämnar fullmaktsgivaren behörighet till någon annan att företräda denne. Den som innehar fullmakten kallas ”fullmaktshavare”. När du lämnar en fullmakt till en försäkringsförmedlare har du som fullmaktsgivare gett behörighet till förmedlaren att företräda dig i en viss fråga. Förmedlaren träder på så vis in i ditt ställe.

Även om du har lämnat en fullmakt har du dock alltid rätt att själv kontakta de parter som är inblandade.

Försäkringsförmedlares fullmakter En försäkringsförmedlare använder sig i regel av två typer av fullmakter:

Informationsfullmakt

Förmedlingsfullmakt

Informationsfullmakten

ger förmedlaren rätt att inhämta information om ditt försäkringsinnehav. Behörigheten innebär dock enbart rätt till informationsinhämtning och inget annat.

Förmedlingsfullmakten

ger förmedlaren rätt att både inhämta information om ditt försäkringsinnehav men även rätt att företräda dig gentemot försäkringsbolagen avseende ditt försäkringsskydd.

Fullmakten Jämföra Pensioner (Jämföra Fordon) använder sig av är en så kallad informationsfullmakt. Detta är en fullmakt som ger oss möjlighet att se dina försäkringsvillkor hos försäkringsbolagen. Informationsfullmakten ger oss ingen möjlighet att förändra dina nuvarande innehav. Informationsfullmakten påverkar inte heller relationen mellan dig och din eventuella nuvarande försäkringsbolag. Informationsfullmakten ger ingen ersättning till Jämföra Pensioner. Fullmakten löper tills vidare eller på förutbestämd tid.

[/vc_column_text][/vc_column]

[/vc_row]