Varumärket JämföraFordon är en del av Jämföra Pensioner i Sverige AB. Webbsidan www.jamforafordon.se ägs och drivs av Jämföra Pensioner i Sverige AB. Huvudsidan för Jämföra Pensioner i Sverige AB är www.jamforapensioner.se . Jämföra Pensioner i Sverige AB har ansvarsförsäkring & tillstånden att bedriva både liv, fond och skadeförsäkring-motorförsäkrings samt rådgivning och förmedling. Vi står under finansinspektionens tillsyn.

 

Om Jämföra

Vi är medlem i InsureSec. Samtliga försäkringsförmedlare innehar formell behörighet och är registrerade hos Finansinspektionen.

verksamhet är planering, förmedling och service när det gäller våra uppdragsgivares behov av skadeförsäkring. Vår verksamhet, försäkringsförmedlarens, regleras av bestämmelser i Lagen om försäkringsförmedling (SFS 2005:405).

Med förmedlare avses fysisk person anställd hos som har rätt att förmedla försäkring.

 

Tillstånd Försäkringsrådgivning

Jämföra har tillstånd att bedriva följande verksamhet:

  • Försäkringsförmedling av fondandelar, försäkringsmäklare/förmedlare
  • Investeringsrådgivning om fondandelar, försäkringsförmedlare
  • Försäkring i samtliga livförsäkrings klasser (Direkt) försäkringsförmedling
  • Försäkring i samtliga skadeförsäkringsklasser (Direkt)

 

Lämplighetsbedömningen

Vid rådgivningen säkerställer vi att de produkter eller tjänster som rekommenderas är lämpliga för kunden utifrån kundens behov. Det är därför som vi hämtar in och dokumenterar olika uppgifter om sina kunder. Det är viktigt att vi får tillförlitliga och aktuella uppgifter så att rådgivarna kan utgå från respektive kunds behov och bedöma vad som är lämpligt.

Vi är sedan 2016-04-01 medlemmar i försäkringsorganisationen Tydliga. Tydliga har ca 145 rådgivare och finns representerade på ca 30 orter i Sverige.

Priser och avgifter

Vid förmedling av försäkringar betalar kunden inga avgifter till oss. Vid förmedling av försäkringar erhåller vi ersättning från försäkringsbolagen. Vi har därför beslutat få samma ersättning från samtliga försäkringsbolag vi samarbetar med.

 

Vår ansvarsförsäkring Försäkringsförmedling sak, liv och fond.

Ansvarsförsäkringen är tecknad genom Tydliga hos PartnerRe Irland Insurance Limited, 5th Floor, Block 1, The Oval, 160 Shelbourne Road, Dublin 4, Ireland. Försäkringen täcker skadeståndsskyldighet som Jämföra Pensioner i Sverige AB kan ådra sig i samband med försäkringsförmedlingen. Drabbas kunden av skada eller ekonomisk förlust där kunden anser att förmedlarens agerande har vållat denna, har kunden möjlighet att rikta krav direkt mot försäkringsbolaget. Den högsta ersättning som kan betalas ut för en skada är 1 250 618 euro. Den högsta ersättning som sammanlagt kan betalas ut under ett år är 2 501 236 euro.

Om kunden anser sig ha lidit en skada är det viktigt att anspråk framställs utan dröjsmål för att undvika att rätten till skadestånd eller försäkringsersättning går förlorad. Se ytterligare information om klagomålshantering nedan.

 

Klagomålshantering

Kund som inte är nöjd med Jämföra Pensioner i Sverige AB tjänster är välkommen att kontakta klagomålsansvarig hos Jämföra Pensioner i Sverige AB:

 

Jämföra Pensioner

Att: Jämföra fordon Klagomålsansvarig

Grev Turegatan 3, 114 46 Stockholm

Tel: 08-400 221 10 klagomal@jamforafordon.se eller klagomal@jamforapensioner.se

Kunden kan också erhålla vägledning från:

 

Konsumenternas vägledning om bank och försäkring

Box 24215, 104 51 Stockholm

Telefon: 0200-22 58 00.

Besöksadress: Karlavägen 108

www.bankforsakring.konsumenternas.se.

 

Vid anspråk mot Jämföra Pensioner i Sverige AB kan kunden vända sig till allmän domstol för att få sin rätt prövad. Konsumenter har också möjligheten att fä sin rätt prövad av:

Allmänna Reklamationsnämnden ARN

Box 174, 101 23 Stockholm

Telefon 08-508 860 00

Besöksadress: Kungsholmstorg 5

www.arn.se

Kunden kan även vända sig till allmän domstol.

Tillsyns- & registreringsmyndighet

 

Finansinspektionen

Box 7821, 103 97 Stockholm

Telefon: 08-787 80 00, Fax: 08-24 13 35

finansinspektionen@fi.se

 

Bolagsverket

851 81 Sundsvall

Telefon: 0771-670 670,  Fax: 060-12 98 40

bolagsverket@bolagsverket.se

Finansinspektionen är tillsynsmyndighet enligt lagen om försäkringsförmedling och lagen om värdepappersmarknaden.

Bolagsverket är registreringsmyndighet för försäkringsförmedlare och värdepappersbolag.

 

Vi hjälper Er att hitta rätt försäkring och försäkringsskydd!