Jämföra Fordon är en del av Jämföra Pensioner i Sverige AB. Jämföra Pensioner har tillstånd för skadeförsäkringsförmedling vilket Jämföra Fordon är varumärket.

 

Tillstånd Liv- och Skadeförmedling samt Fondandelsförmedling

Jämföra Pensioner i Sverige AB med org. nr 556974-3809 har tillstånd att utöva försäkringsförmedling och sidoverksamheterna fondandelsförmedling och investeringsrådgivning om fondandelar.

– Försäkring i samtliga livförsäkringsklasser (direkt)

– Försäkring i samtliga skadeförsäkringsklasser (direkt)

samt tillstånd att utöva sidoverksamheterna

1. Fondandelsförmedling, som avses i 2 kap. 1 § 1p. 5 § första stycket 15 p. lag (2007:528) om värdepappersmarknaden, samt

2. Investeringsrådgivning om fondandelar, som avses i 2 kap. 1 § 5 p. och 5 § första stycket 15 p. lag (2009:528) om värdepappersmarknaden. (2 kap. 1 och 6 §§ och 5 kap 1 § första stycket lag (2005:405) om försäkringsförmedling)

Ansvarsförsäkring Liv-och Skadeförmedling samt Fondandelsförmedling

Genom Tydliga upphandlade ansvarsförsäkring från PartnerRe har Jämföra Pensioner i Sverige AB ansvarsförsäkring. PartnerRe ansvarsförsäkring gäller för samtliga liv, fond och skadeförsäkringsklasser som bolaget/förmedlaren har erhållit tillstånd från FI för att förmedla. Länk till ansvarsförsäkring för försäkringsförmedling.

 

Jämföras verksamhet är planering, förmedling och service när det gäller våra uppdragsgivares behov av skadeförsäkring. Vår verksamhet, försäkringsförmedlarens, regleras av bestämmelser i Lagen om försäkringsförmedling (SFS 2005:405).

Med förmedlare avses fysisk person anställd av Jämföra som har rätt att förmedla försäkring. Se här nedan.

Registrerings- och tillsynsfrågor:
Jämföra Fordon är ett varumärke under Jämföra Pensioner i Sverige AB.  Jämföra Pensioner i Sverige AB är registrerat hos Bolagsverket som förmedlare av skadeförsäkring. Uppgifter om detta kan inhämtas därifrån på följande sätt:
Postadress: Bolagsverket, 851 81 Sundsvall.
Tel: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40
Hemsida: www.bolagsverket.se
E-mail: bolagsverket@bolagsverket.se

Finansinspektionen är tillsynsmyndighet och kan på begäran lämna upplysning om anställd hos Jämföra Pensioner har tillstånd att förmedla försäkring och vilket slag av försäkringar som får förmedlas. Uppgifter om detta kan inhämtas därifrån på följande sätt:

Postadress: Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm.
Tel: 08-787 80 00 Fax: 08-24 13 35
Hemsida: www.fi.se
E-mail: finansinspektionen@fi.se

Vårt ansvar mot våra kunder Om Jämföra Pensioner i Sverige (Jämföra Fordon) uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt sina skyldigheter enligt lagen så är Era Försäkringar ersättningsskyldig för skada som drabbat kunden. Om kunden vill göra anspråk på skadestånd måste förmedlaren underrättas om det inom skälig tid efter det att kunden märkt eller bort märka att en skada har uppkommit. Jämföra Pensioner i Sverige (Jämföra Fordon) skadeståndsskyldighet begränsas vid varje skada till det belopp som utgår ur den ansvarsförsäkring som lagen kräver att förmedlaren ska ha.

Jämföra Pensioner i Sverige (Jämföra Fordon) ansvarsförsäkring finns tecknad hos PartnerRe Ireland Insurance Limited.


Tryck här för länk till vår ansvarsförsäkring för våra kunders trygghet.

 

Klagomål till Jämföra Pensioner i Sverige AB (Jämföra Fordon).

Om kunden vill klaga på Jämföra Pensioner i Sverige AB (Jämföra Fordon) hantering så ska kontakt tas med Jämföras klagomål ansvarige. Jämföra Pensioner i Sverige AB har en policy för klagomålshantering som de anställda känner till. Svar på inlämnat klagomål lämnas senast efter 14 dagar.

Klagomål lämnas till klagomal@jamforafordon.se

 

Adress:

Jämföra Pensioner

Grev Turegatan 3, våning 4
Att: Klagomålsansvarig

114 46 Stockholm

 

Tillsyn Värdepapper

Jämföra Pensioner är registrerad Försäkringsförmedlare enligt lagen om försäkringsförmedling och står i denna egenskap under Finansinspektionens tillsyn. Jämföra Pensioner bedriver dessutom viss Värdepappersverksamhet som Anknutet Ombud till Nord Fondkommission enligt lagen om värdepappersmarknaden. Denna verksamhet sker inom ramen för Nord Fondkommissions tillstånd tillika tillsyn hos Finansinspektionen.

De tillstånd Nord Fondkommission AB innehar är:

  • Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument
  • Mottagande & vidarebefordran av order avseende finansiella instrument
  • Placering av finansiella instrument utan fast åtagande
  • Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag
  • Förvara finansiella instrument & ta emot medel med redovisningsskyldighet
  • Verksamhet i form av förvaltarregistrering

Finansinspektionen, FI, är den myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. FI:s uppdrag från allmänheten – riksdag och regering – är att bidra till att det finansiella systemet fungerar effektivt och uppfyller kravet på stabilitet. FI skall också verka för ett gott konsumentskydd i finanssektorn.

Regelverk

För att få driva en värdepappersrörelse krävs tillstånd enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Av lagen framgår vilka regler som gäller för verksamheten och dessa regler utvecklas i FI:s föreskrifter om värdepappersrörelse och verksamhet på marknadsplatser (FFFS 2007:16 och 17). Dessutom finns en EG-förordning (1287/2006) där ytterligare regler finns.

Reglerna bygger på direktivet om marknader för finansiella instrument (Directive on Markets in Financial Instruments, MiFID). För att åstadkomma en gemensam tolkning av reglerna har samarbetsorganisationen för tillsynsmyndigheterna inom Europa (Committee of European Securities Regulators, CESR) gett ut rekommendationer avseende bland annat dokumentation, gränsöverskridande verksamhet, bästa utförande av order, incitament och transaktionsrapportering.

Samtliga värdepappersinstitut skall rapportera transaktioner med finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad till Finansinspektionen. Mer information om detta finns på www.fi.se

Nord Fondkommission AB är anslutet till Swedsec och Jämföra Pensioner är anknutet ombud till Nord Fondkommission AB.